Kategórie      

Ochrana osobných údajov

Úvod Rýchle informácieOchrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov, bod 11 Obchodných podmienok spoločnosti TopCarsAuto s. r. o.:

11. 1. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, ak je fyzickou osobou oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, ak je právnickou osobou alebo živnostníkom oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

11. 2. Kupujúci uzatvorením Kúpnej zmluvy výslovne vyjadruje svoj súhlas  v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), aby jeho Osobné údaje boli Spoločnosťou zhromažďované, archivované a používané (a to i za pomoci elektronických informačných systémov) pre účely uľahčenia Objednávky Kupujúceho a účely informovania o nových službách a produktoch Spoločnosti a rozosielaní reklamných materiálov Spoločnosti. Osobné údaje budú sprístupnené iba Spoločnosti jej oprávneným zamestnancom, obchodným zástupcom a zmluvným partnerom, ktorí zaisťujú pre Spoločnosť splnenie záväzkov z Kúpnych zmlúv. Kupujúci berie na vedomie, že tento súhlas s vyššie uvedeným spracovaním jeho osobných údajov je plne dobrovoľný, že mu na požiadanie bude umožnený prístup k takto zhromaždeným Osobným údajom a že je oprávnený od Spoločnosti žiadať prípadne opravu alebo likvidáciu nesprávne alebo neoprávnene spracovaných osobných údajov alebo vysvetlenie ohľadom jeho spracovania. Kupujúci súhlasí taktiež s tým, že mu môže byť ponúkaná/zasielaná marketingová reklama Spoločnosti i prostredníctvom sietí alebo služieb elektronických komunikácií.

11. 3. Osobné údaje môže Kupujúci kedykoľvek aktualizovať, a to zaslaním aktuálnych Osobných údajov písomnou formou alebo e-mailom na adresu topcarsauto@gmail.com. Svoj súhlas s vyššie uvedeným spracovaním Osobných údajov je Kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať písomne alebo pomocou e- mailovej správy na adresu topcarsauto@gmail.com.

11. 4. Údaje, ktoré Spoločnosti Kupujúci poskytne sú nevyhnutné pre spracovanie a doručenie objednávky, vystavenie faktúry a záručného listu. Pokiaľ Spoločnosti Kupujúci tieto údaje neposkytne, Spoločnosť je nútená objednávku zrušiť. 

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

11. 5. Spoločnosť týmto oznamuje Kupujúcemu, že  zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“)  Spoločnosť ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania Kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje Kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov Kupujúceho bude vykonávané Spoločnosťou v predzmluvných vzťahoch s Kupujúcim a spracúvanie osobných údajov Kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje Kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

11. 6. Kupujúci je pred odoslaním objednávky oboznámený, že Spoločnosť mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámila:

a) svoje identifikačné údaje

b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí Kupujúcemu objednaný tovar

c) účel spracovania osobných údajov, ktorým je uzavretie Kúpnej zmluvy medzi Spoločnosťou a Kupujúcim

d) že požadované osobné údaje je Kupujúci povinný poskytnúť, pretože sú nevyhnuté k tomu, aby Spoločnosť uskutočnila objednávku a odoslanie objednávky.

Copyright 2016 - 2024 © Autodiely TopCars, nové náhradné diely, kardany, vzduchové vankúše, chladiče, spojky, polosi, náboje