Kategórie      

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Úvod REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný poriadok spoločnosti TopCarsAuto s. r. o.


1. Spoločnosť (predávajúci) TopCarsAuto s. r. o. týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník“ alebo „Kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

 

2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") v čase pred uzavretím Kúpnej zmluvy tak, že umiestnil Obchodné a Reklamačné podmienky na príslušnej podstránke webového sídla Spoločnosti a Kupujúci mal možnosť si ich mal možnosť prečítať v čase pred odoslaním objednávky a vytvorením Kúpnej zmluvy.

3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim od Spoločnosti

 

4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

 

5. Kupujúci má právo uplatniť si u Spoločnosti záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Spoločnosť, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Spoločnosti.


6. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.


7. Počas záručnej doby má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru oprávnenému zástupcovi Spoločnosti spolu s dokladom o zaplatení. V prípade vrátenia tovaru poštou, alebo kuriérom, tovar musí byť poslaný ako obyčajný balík, bez dobierky. Spoločnosť si vyhradzuje právo neprevziať zásielku, ktorá je Kupujúcim odoslaná do sídla spoločnosti na dobierku.


8. Ak tovar vykazuje vady, Kupujúci má právo uplatniť v súlade s § 18 ods. 2 Zákona tak, že vyplní Reklamačný formulár spoločnosti TopCarsAuto s. r. o a doručí ho spolu s reklamovaným tovarom do sídla Spoločnosti formou kuriéra alebo pošty. Formu odovzdania reklamovaného tovaru je možné po dohode medzi zástupcom Spoločnosti a Kupujúcim zmeniť. Kupujúci je povinný vo Reklamačnom formulári presne vyplniť všetky požadované informácie. Reklamačné konanie začína dňom doručenia vyplneného Reklamačného formulára na uplatnenie reklamácie a reklamovaného tovaru Spoločnosti súčasne. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.


9. Spoločnosť je povinná prijať reklamáciu v sídle Spoločnosti, za prítomnosti osoby poverenej na vybavovanie reklamácií.


10. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak Kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.


11. Spoločnosť vydá Kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru.


12. Spoločnosť rozhodne o reklamácii fyzickej osoby - nepodniateľa, ak je to možné, ihneď, v odôvodnených a zložitých prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začatia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Spoločnosť vybaví reklamáciu Tovaru, nakúpeného "na firmu" (nákup tovaru na IČO), v čo najkratšej dobe, zväčša do 30 kalendárnych dní od začatia procesu reklamácie. Spoločnosť informuje Kupujúceho (spoločnosť alebo podnikateľa s IČO)  o stave reklamácie písomne, elektronicky alebo telefonicky. 

Na každý predaný Tovar fyzickej osobe - nepodniateľovi je poskytovaná záručná lehota 24 mesiacov, ktorá začína plynúť v okamihu dodania Tovaru. Na každý prednaý tovar "na firmu" (nákup tovaru na IČO) je poskytovaná záručná lehota 12 mesiacov, ktorá začína plynúť v okamihu dodania Tovaru. Akékoľvek reklamácie sa riadia Reklamačným poriadkom Spoločnosti a obchodným prípadne občianskym zákonníkom. Reklamovaný Tovar je prijímaný v sídle Spoločnosti a to iba v záručnej lehote a len kompletný s riadne vyplneným reklamačným protokolom a nákupným dokladom. Reklamačný proces je Spoločnosťou začatý len v prípade, že budú Spoločnosti dodané všetky náležitosti, s ktorými môže Spoločnosť začať proces reklamácie (reklamovaný Tovar, doklad o kúpe tovaru, vyplnený reklamačný protokol).
Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. 
Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak Kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. 

 

13. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania Kúpnej zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.


14. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný s porovnateľnými technickými parametrami po vzájomnom odsúhlasení.


15. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho Kupujúcim zaniká: 
      1. nepredložením dokladu o zaplatení,
      2. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
      3. uplynutím záručnej doby tovaru,
      4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim,
   5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojimi chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
      6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
     7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s bežným používaním tovaru
      8. poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami

    9. nesprávnou a neodbornou montážou, pokiaľ tovar vyžaduje odbornú technickú a technologickú montáž, špeciálne technologické úkony a znalosti, ktoré má v kompetencii len odborne vyškolený personál daného montážneho strediska. Montáž tovaru odborným servisom sa vyžaduje najmä pri výrobkoch takto označených na obale tovaru, pričom odborná montáž musí byť potvrdená, zo strany servisu, pečiatkou a podpisom osoby, zodpovednej za montáž tovaru.16. Predávajúci je povinný splniť nároky Kupujúceho v dôsledku oprávnenej reklamácie:

      1. dodaním chýbajúceho tovaru
      2. odstránením vád opravou tovaru
      3. odstránením vád výmenou tovaru za tovar náhradný
      4. primeranou zľavou z kúpnej ceny tovaru

5. vrátením zaplatenej čiastky, čo je naplnením litery zákona, keď § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka znejú:

㤠622

1.)    Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

2.)    Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3.)    Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§ 633

1.)    Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

2.)    Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.“

 

17. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: 
      1. odovzdaním opraveného tovaru,
      2. výmenou tovaru,
      3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
      4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
      5. písomnou výzvou na prevzatie tovaru v prípade neoprávnenej reklamácie,
      6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.


18. O výsledku reklamácie bude Kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. spolu s tovarom doklad o vybavení reklamácie.

 

19. Záručná doba pre fyzické osoby - nepodnikateľov je poskytovná na obdobie 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia kúpnej zmluvy. Záručná doba pre podnikateľov (nákup tovar na IČO) je poskytovná na obodbie 12 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia kúpnej zmluvy.

 

20. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.


21. V prípade výmeny tovaru za nový dostane Kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

 

22. Všetky právom uplatnené opravy sú v záručnej dobe bezplatné.


23. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom: predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo predávajúci vadný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a Kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať).


24. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu výmenou tovaru za tovar iný funkčný, alebo v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar. Právo na výmenu alebo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy vznikne Kupujúcemu iba za predpokladu, že vec nemôže pre neodstrániteľnú vadu riadne užívať ako vec bez vád. V prípade týchto vád bude záležať na Kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu veci alebo právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Avšak, len čo si však Kupujúci zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť, ibaže sa stane ním zvolené právo na výmenu veci nemožným, napr. z dôvodu, že predávajúci už nemá takú vec, ktorá by sa svojou výrobnou značkou, typom, prevedením a ďalšími vlastnosťami zhodovala s pôvodne odovzdanou vecou.

 

25. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (E-mailom: topcarsauto@gmail.com ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Spoločnosť vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Spoločnosť porušila jeho práva. Ak Spoločnosť odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže Kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 

Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúsím a Spoločnosťou, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy alebo súvisiaceho s Kúpnou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


26. Reklamovaný tovar je možné poslať na adresu sídla Spoločnosti poštou alebo kuriérom, prípadne reklamovaný tovar, po predošlej dohode so zástupcom Spoločnosti, doručiť osobne. Zaslaný tovar musí byť odoslaný bez dobierky. Zásielky odoslané na dobierku Spoločnosť nepreberie.

 

TopCarsAuto s. r. o.

Ružomberok 15/01/2022

Copyright 2016 - 2024 © Autodiely TopCars, nové náhradné diely, kardany, vzduchové vankúše, chladiče, spojky, polosi, náboje