Kategórie      

OBCHODNÉ PODMIENKY

Úvod OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky spoločnosti TopCarsAuto s. r. o.


Obchodné podmienky firmy TopCarsAuto s. r. o., Liptovská 2112/48, 034 01 Ružomberok, IČO: 48296031, DIČ: 2120126338, IČ DPH: SK2120126338, Registrácia: Obchodný register Okr. súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 64281/L

 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71,P.O.BOX 89, 011 79 Žilina

 

1. Platnosť Obchodných podmienok

1. 1 Tieto Obchodné podmienky nadobudli platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovom portáli www.topcarsauto.com

1. 2. Spoločnosť je oprávnená na základe vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť znenie Obchodných podmienok. Nové znenie Obchodných podmienok nadobúda účinnosť dňom, kedy sú zverejnené na internetovom portáli. Dovtedy platné Obchodné podmienky strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových Obchodných podmienok

1. 3. Zmluvy a s tým súvisiace právne vzťahy sa spravujú Obchodnými podmienkami platnými a účinnými v čase uzavretia Kúpnej zmluvy.

1. 4. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Spoločnosťou TopCarsAuto s. r. o. a Kupujúcim vznikajúce v súvislosti s uzavretím Kúpnej zmluvy, na základe ktorej je Spoločnosť povinná dodať Kupujúcemu tovar a Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť spoločnosti Kúpnu cenu

1. 5. Tieto Obchodné podmienky sa stávajú súčasťou každej Kúpnej zmluvy, ak sa Spoločnosť a Kupujúci písomne nedohodnú inak. Ak je medzi Spoločnosťou a Kupujúcim uzatvorená písomná kúpna alebo rámcová zmluva o dodávkach tovaru, majú tieto písomné zmluvy v prípade rozporu medzi ich ustanoveniami a ustanoveniami týchto Obchodných podmienok, prednosť pred znením týchto Obchodných podmienok.

1. 6. Ak je Kupujúci Spotrebiteľom, vzťahujú sa na vzájomné práva a povinnosti medzi ním a Spoločnosťou tieto Obchodné podmienky v najviac možnom rozsahu, tak aby boli zachované všetky práva Spotrebiteľa v rozsahu požadovanom v Občianskom zákonníku

 

2. Označenia (výrazy) používané v Obchodných podmienkach

2. 1. V týchto Obchodných podmienkach majú výrazy písané s veľkým začiatočným písmenom nasledujúci význam:

a) „Cenník“ znamená aktuálny cenník Tovaru ku dňu uzavretia Kúpnej zmluvy. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmeny cien v Cenníku. Kúpne ceny v Cenníku sú uvedené s DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. V prípade uvedenia chybnej ceny tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu a jeho následnom objednaní Kupujúcim, bude Kupujúci okamžite po zistení tejto skutočnosti Spoločnosťou upovedomený. V takomto prípade môže Kupujúci, rovnako ako aj Spoločnosť od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

b) „E-shop“ znamená webovú stránku spoločnosti, ktorá umožňuje Kupujúcim vyplniť Objednávku cez Kontaktný formulár a zaslať ju prostredníctvom internetu Spoločnosti. Spoločnosť následne v čo najkratšom čase e-mailom alebo telefonicky kontaktuje Kupujúceho s cieľom potvrdenia objednávky, pričom Kupujúci je informovaný o Kúpnej cene tovaru a o cene prepravných nákladov.  Po odsúhlasení celkovej ceny Kupujúcim, Spoločnosť v čo najkratšom čase zrealizuje objednávku tovaru.

c) „Kúpna cena“ znamená cenu určenú podľa Cenníka platného v okamihu realizácie objednávky v € (Euro) vrátane DPH, ktorú je kupujúci povinný zaplatiť Spoločnosti za dodaný tovar. Kúpna cena nezahŕňa dopravné. V prípade, že si Kupujúci objedná repasovaný tovar, pri ktorom je Kupujúcemu účtovaná, podľa aktuálneho Cenníka, vratná záloha, je táto záloha účtovaná Kupujúcemu ako samostatná položka, nie je zahrnutá v Kúpnej cene tovaru. Kupujúci je pred uzavretím Kúpnej zmluvy, na kúpu repasovaného  tovaru vopred písomne, e-mailom alebo telefonicky oboznámený. Dopravné a prípadná vratná záloha sú splatné spolu s kúpnou cenou podľa článku 6. Všetky ceny sú uvádzané s DPH.

d) „Kúpna zmluva“ znamená :

I. Ak je kupujúci Spotrebiteľom, je kúpna zmluva uzatvorená v súlade s Obchodnými podmienkami v zmysle § 588 Občianskeho zákonníka

II. Ak nie je kupujúci Spotrebiteľom, je kúpna zmluva uzatvorená v súlade Obchodnými podmienkami v zmysle § 409 Obchodného zákonníka

e) „Kupujúci“ znamená fyzická alebo právnická osoba, ktorá so Spoločnosťou uzatvorila Kúpnu zmluvu, alebo uskutočnila e-mailovú alebo telefonickú objednávku tovaru na diaľku.

f) „Obchodné podmienky“ znamená tento dokument, zverejnený na webovom sídle spoločnosti TopCarsAuto s. r. o., www.topcarsauto.com.

g) „Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb., rekodifikovaný a platný ku dňu uzavretia Kúpnej zmluvy

h) „Objednávka“ znamená návrh Kúpnej zmluvy uskutočnený Kupujúcim Spoločnosti.  Objednávka je zároveň návrhom Kúpnej zmluvy, kedy samotná Kúpna zmluva vzniká e-mailovým alebo telefonickým potvrdením objednávky  zo strany Spoločnosti. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má Spoločnosť právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si Spoločnosť vyhradzuje aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

i) „Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. rekodifikovaný a platný ku dňu uzatvorenia Kúpnej zmluvy.

j) „Rámcová zmluva o dodávke tovaru“ znamená písomnú zmluvu, ktorej predmetom je spolupráca Spoločnosti a Kupujúceho pri pravidelných a dlhodobých dodávkach Tovaru Spoločnosťou Kupujúcemu a stanovenie podmienok týchto dodávok.

k) „Spoločnosť“ znamená označenie firmy TopCarsAuto s. r. o.

l) „Spotrebiteľ“ znamená Kupujúci, ktorý pri uzatváraní Kúpnej zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

m) „Tovar“ znamená výrobky, ktoré sú uvedené v niektorom z katalógov Spoločnosti v platnom znení ku dňu uzatvorenia Kúpnej zmluvy a sú predmetom Kúpnej zmluvy, prípadne sú predmetom Kúpnej zmluvy na základe odsúhlasenej Objednávky, napriek tomu že nie sú uvedené v niektorom z katalógov Spoločnosti. Jedná sa hlavne o náhradné diely do automobilov, príslušenstvo a doplnky k automobilom, motorové oleje a mazivá, prvky povinnej výbavy.

 

3. Uzatvorenie Kúpnej zmluvy

3. 1. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť

I. písomne, t. j. podpisom Kúpnej zmluvy na jednej listine alebo uskutočnením písomnej Objednávky Kupujúcim a jej písomným odsúhlasením Spoločnosťou.

II. ústne, t. j. uskutočnením ústnej Objednávky Kupujúcim a jej ústnym odsúhlasením Spoločnosťou.

III. konkludentne, t. j. kombináciou písomnej alebo ústnej Objednávky Kupujúceho a jeho ústneho alebo písomného odsúhlasenia Spoločnosťou alebo iným jednaním Spoločnosťou a Kupujúceho, z ktorého vyplýva vôľa strán uzatvoriť Kúpnu zmluvu.

IV. telefonicky, t. j. telefonickým uskutočnením telefonickej Objednávky Kupujúcim a jej telefonickým odsúhlasením Spoločnosťou.

V. elektronicky, t. j. elektronickou komunikáciou uskutočnenou na základnej elektronickej Objednávky Kupujúcim a jej elektronické odsúhlasenie Spoločnosťou. Vybraním požadovaného tovaru z e-shop ponuk Spoločnosti, kliknutím na tlačítko "Objednať" a objednávku, po vyplnení podstatných náležitostí, odoslať Spoločnosti formou "košíka". 

Kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu odsúhlasenia Objednávky Spoločnosti. Spoločnosť v každej z možností Objednávky tovaru Kupujúcemu bezodkladne potvrdí Objednávku spôsobom, ktorým bola Objednávka Spoločnosti vytvorená.

 

4. Miesto plnenia, termín dodania

4. 1. Ak sa Spoločnosť a Kupujúci nedohodne inak, je miestom plnenia z Kúpnej zmluvy prevádzka alebo bydlisko Kupujúceho. Ak má Kupujúci viac prevádzok alebo bydlísk a ak sa nedohodnú strany inak, je miestom plnenia prevádzka alebo bydlisko najbližšie predajnému miestu, kde bol tovar objednaný.

4. 2. Spoločnosť zaisťuje rozvoz tovaru kuriérskou službou. Ak je miestom plnenia, podľa dohody strán, sídlo Spoločnosti je možné tovar spravidla odobrať ihneď.

4. 3. Termín dodania tovaru Kupujúcemu je zvyčajne 1 – 3 pracovné dni od potvrdenia Objednávky. O predpokladanom termíne dodania tovaru je Kupujúci Spoločnosťou oboznámený formou, akou bola uzavretá Objednávka, zvyčajne elektronicky alebo telefonicky.

 

5. Kúpna cena, dopravné, balné

5. 1. Kúpna cena je uvedená v Cenníku pri každom tovare v E-shope. Kúpna cena môže byť dohodnutá medzi Kupujúcim a Spoločnosťou aj individuálne. Je to cena požadovaná Spoločnosťou od Kupujúceho za ponúkaný tovar. Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeny cien. Všetky ceny sú uvedené s DPH. V prípade uvedenia chybnej ceny tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu a jeho následnom objednaní Kupujúcim, bude Kupujúci okamžite po zistení tejto skutočnosti Spoločnosťou upovedomený. V takomto prípade môže Kupujúci, rovnako ako aj Spoločnosť od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

5. 2. Spoločnosť je povinná Tovar zabaliť vhodným spôsobom do ochranného obalu tak, aby bol tovar maximálne chránený pri preprave a manipulácii s ním. Balné si Spoločnosť neúčtuje.

5. 3  Spoločnosť zasiela tovar Kupujúcemu kuriérskou službou alebo Slovenskou poštou na dobierku alebo aj bez dobierky, a to v prípade, že Kupujúci uhradí sumu faktúry vopred na bankový účet Spoločnosti. Výška ceny dopravného je variabilná, v závislosti od hmotnosti zásielky.  Dopravné je účtované Kupujúcemu ako samostatná položka, dopravné nie je súčasťou Kúpnej ceny tovaru. O výške dopravného je Kupujúci informovaný ešte pred samotným uzatvorením Kúpnej zmluvy.

 

6. Splatnosť Kúpnej ceny

6. 1. Kúpna cena je splatná v okamihu dodania Tovaru Kupujúcemu a to v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom prostredníctvom platobnej karty na účet Spoločnosti uvedený na faktúre/dodacom liste. Ak je medzi Spoločnosťou a Kupujúcim uzatvorená Rámcová zmluva o dodávkach tovaru, je kúpna cena splatná podľa podmienok uvedených v príslušnej rámcovej zmluve o dodávkach tovaru

6. 2. Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou Kúpnej ceny je Spoločnosť oprávnená požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 1% z dlžnej čiastky Kúpnej ceny za každý kalendárny deň z omeškania. Svoj súhlas s týmto úrokom z omeškania potvrdzuje Kupujúci podpisom faktúry /dodacieho listu ohľadom dodaného tovaru.

 

7. Vlastnícke právo

7. 1. Svojím podpisom na faktúre/dodacom liste potvrdzuje Kupujúci prevzatie Tovaru. Kupujúci je povinný pred podpisom faktúry /dodacieho listu Tovar riadne skontrolovať či nemá kvantitatívne alebo kvalitatívne chyby. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v okamihu dodania Tovaru. Vlastnícke právo k dodanému Tovaru prechádza na Kupujúceho až dňom úplného zaplatenia Kúpnej ceny.

 

8. Záruka a reklamácia tovaru

8. 1. Na každý predaný Tovar fyzickej osobe - nepodniateľovi je poskytovaná záručná lehota 24 mesiacov, ktorá začína plynúť v okamihu dodania Tovaru. Na každý prednaý tovar "na firmu" (nákup tovaru na IČO) je poskytovaná záručná lehota 12 mesiacov, ktorá začína plynúť v okamihu dodania Tovaru. Akékoľvek reklamácie sa riadia Reklamačným poriadkom Spoločnosti a obchodným prípadne občianskym zákonníkom. Reklamovaný Tovar je prijímaný v sídle Spoločnosti a to iba v záručnej lehote a len kompletný s riadne vyplneným reklamačným protokolom a nákupným dokladom. Reklamačný proces je Spoločnosťou začatý len v prípade, že budú Spoločnosti dodané všetky náležitosti, s ktorými môže Spoločnosť začať proces reklamácie (reklamovaný Tovar, doklad o kúpe tovaru, vyplnený reklamačný protokol).

8. 2. Spoločnosť vybaví reklamáciu Tovaru, nakúpeného fyzickou osobbou - nepodniateľom, najneskôr do 30 kalendárnych dní od začatia procesu reklamácie. Spoločnosť informuje Kupujúceho o stave reklamácie písomne, elektronicky alebo telefonicky. 

Spoločnosť vybaví reklamáciu Tovaru, nakúpeného "na firmu" (nákup tovaru na IČO), v čo najkratšej dobe, zväčša do 30 kalendárnych dní od začatia procesu reklamácie. Spoločnosť informuje Kupujúceho (spoločnosť alebo podnikateľa s IČO)  o stave reklamácie písomne, elektronicky alebo telefonicky. 

8. 3. Záruka sa nevzťahuje a Spoločnosť nezodpovedá za chyby Tovaru, ktoré mohol Kupujúci zistiť pri prehliadke Tovaru podľa článku 7.1. Obchodných podmienok bezprostredne po dodaní Tovaru. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je Kupujúci povinný ihneď nahlásiť prepravcovi a následne Spoločnosti. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

Záruka sa nevzťahuje na:

a) vady zapríčinené opotrebením pri bežnom používaní

b) vady zapríčinené nesprávnym použitím

c) vady zapríčinené nesprávnou (neodbornou) montážou

d) vady zapríčinené nesprávnym skladovaním

 

Postup pri reklamácii Tovaru:


1) Informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom (topcarsauto@gmail.com), alebo písomne

2) tovar zašlite (nie na dobierku) na našu adresu, ako štandardný balík buď kuriérom alebo poštou

3) do zásielky pribaľte vyplnený reklamačný protokol a doklad o kúpe tovaru

Spoločnosť, pri nákupe tovaru fyzickou osobou - nepodnikateľom, rozhodne o reklamácii, ak je to možné, ihneď, v odôvodnených a zložitých prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začatia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci fyzická osoba - nepodnikateľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. 

Spoločnosť, pri nákupe tovaru "na firmu" (nákup na IČO), rozhodne o reklamácii, ak je to možné, v čo najkrašej možnej dobe.

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (E-mailom: topcarsauto@gmail.com ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Spoločnosť vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Spoločnosť porušila jeho práva. Ak Spoločnosť odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže Kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 

Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúsím a Spoločnosťou, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy alebo súvisiaceho s Kúpnou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

9. Vratné zálohy, zálohy na kúpnu cenu

9. 1. Spoločnosť predáva niektoré Tovary vo vratných obaloch, prípadne niektoré časti Tovaru sú vratné i po lehote podľa článku 7. 2. Obchodných podmienok (ďalej len vratná záloha). Ak sa vzťahuje na Tovar alebo obalový materiál Vratná záloha, je táto skutočnosť (vrátane výšky Vratnej zálohy) uvedená ne faktúre/dodacom liste a táto Vratná záloha je pripočítaná ku Kúpnej cene Tovaru. Na faktúre/dodacom liste je Vratná záloha uvedená ako samostatná položka. Vratná záloha sa Kupujúcemu účtuje pri predaji repasovaných náhradných dielov, ako napríklad niektoré značky alternátorov, štartérov, poloosí. Kupujúci je na takúto skutočnosť a na výšku prípadnej Vratnej zálohy upozornený ešte pred samotným uzavretím Kúpnej zmluvy.

9. 2. Kupujúcemu vzniká nárok na vrátenie Vratnej zálohy po splnení nasledujúcich podmienok :

I. Kupujúci vrátil obal (y) (prípadne Tovar), na ktoré sa vzťahuje Vratná záloha,

II. Tento obal je v nepoškodenom stave a v prípade Tovaru toto zodpovedá požiadavkám výrobcu stanoveným pre repasované diely, uvedeným v predajnej dokumentácii Spoločnosti a musí byť vrátené v obale výrobcu

III. Kupujúci riadne uhradil Vratnú zálohu v lehote splatnosti

IV. Kupujúci nemá voči Spoločnosti žiadne splatné záväzky

9. 3. Spoločnosť môže pri prijatí Objednávky na Tovar, ktorý je nutné špeciálne objednať u dodávateľa Spoločnosti požadovať od Kupujúceho zaplatenie zálohy na Kúpnu cenu do výšky 50% konečnej Kúpnej ceny.

 

10. Vrátenie tovaru – odstúpenie od Zmluvy

10. 1 Kupujúci fyzická osoba - nepodnikateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Vrátený tovar nesmie byť montovaný, nesmie niesť známky montáže. Vrátený Tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Spoločnosť vráti Kupujúcemu Kúpnu cenu po splnení vyššie uvedených podmienok do 14 dní odo dňa vrátenia Tovaru formou bezhotovostného bankového prevodu.

Kupujúci podnikateľ (nákup na firmu, podnikateľ s IČO) je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 7 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Vrátený tovar nesmie byť montovaný, nesmie niesť známky montáže. Vrátený Tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Spoločnosť vráti Kupujúcemu Kúpnu cenu po splnení vyššie uvedených podmienok do 14 dní odo dňa vrátenia Tovaru formou bezhotovostného bankového prevodu.


10. 2. Kupujúci vráti Spoločnosti tovar doručením Tovaru do sídla Spoločnosti ako doporučený balík, kuriérom alebo Slovenskou poštou, prípadne osobným vrátením tovaru na dohodnutom mieste. Spoločnosť si vyhradzuje právo neprijať vrátený tovar poslaný Kupujúcim cez prepravnú spoločnosť formou dobierky, z dôvodu nemožnosti odkontrolovania vráteného tovaru.

10. 3. Spoločnosť vráti Kupujúcemu Kúpnu cenu formou bezhotovostného bankového prevodu najneskôr do 14 kalendárnych dní od prijatia vráteného tovaru. Spoločnosť vráti Kupujúcemu výhradne plnú Kúpnu cenu vráteného tovaru, bez prepravných a balných nákladov, ak sa Spoločnosť a Kupujúci nedohodnú inak.

10. 4. Ustanovenia týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona 250/2007 Z.z..

10. 5. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí Kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar spolu s dokladom o kúpe preto, prosíme, zasielajte späť:

a) nepoužívaný

b) nepoškodený

c) kompletný, spolu s prípadným prídavným materiálom

d) ak je to možné, tak v pôvodnom obale

 

Vrátený tovar odporúčame poistiť. Zásielky, ktoré Spoločnosti Kupujúci zašle na dobierku, Spoločnosť nepreberie.

V prípade, že Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí Kupujúci Spoločnosti náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.


Podmienky vrátenia nepoužitého, nemontovaného tovaru: 

 

 • Po prevzatí tovaru je nutné tovar skontrolovať po kvantitatívnej a kvalitatívnej stránke.
 • Tovar je možné vrátiť fyzickou osobou - nepodnikateľom do 14 kalendárnych dní od doručenia tovaru na adresu sídla spoločnosti. V prípade nákupu tovaru "na firmu" (podnikateľ s IČO) je možné tovar vrátiť do 7 kalendárnych dní od doručenia tovaru. 
 • Kupujúci fyzicá osoba - nepodniateľ môže v stanovenej lehote 14 kalendárnych dní vrátiť predajcovi tovar osobným odovzdaním tovaru na dohodnutnom mieste alebo odoslaním tovaru cez prepravnú spoločnosť (kuriér, Slovenská pošta) ako doporučený balík bez dobierky. Spoločnosť neakceptuje a nepreberie tovar, ktorý bude kupujúcim odoslaný prepavnou službou na dobierku, z dôvodu nemožnosti odkontrolovania vráteného tovaru po kvalitatívnej a kvantitatívnej stránke.
 • Spoločnosť vráti kupujúcemu kúpnu cenu vrátenoho tovaru formou bezhotovostného bankového prevodu najneskôr do 14 kalendárnych dní od prijatia vráteného tovaru. Spoločnosť vráti kupujúcemu výhradne plnú Kúpnu cenu vráteného tovaru, bez prepravných a balných nákladov, ak sa Spoločnosť a Kupujúci nedohodnú inak. Viac o možnostiach vrátenia tovaru sa dočítate v bode 10 našich Obchodných podmienok.
 • NA STIAHNUTIE - Reklamačný formulár (prevezmete kliknutím na nasledujúci odkaz):  http://www.topcarsauto.com/rychle-informacie/na-stiahnutie/reklamacny-formular/
 • NA STIAHNUTIE - Formulár o odstúpení od Kúpnej zmluvy, k výmene tovaru (prevezmete kliknutím na nasledujúci odkaz): http://www.topcarsauto.com/rychle-informacie/na-stiahnutie/formular-o-odstupeni-od-kupnej-zmluvy-alebo-vymene-tovaru/

 

11. Ochrana osobných údajov

11. 1. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, ak je fyzickou osobou oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, ak je právnickou osobou alebo živnostníkom oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

11. 2. Kupujúci uzatvorením Kúpnej zmluvy výslovne vyjadruje svoj súhlas  v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR (ďalej len „Zákon“),

(Schválené znenie zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zákonom sa slovenský právny poriadok harmonizuje s nariadením (GDPR) a do jeho tretej časti je transponovaná Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV. Zákon č. 18/2018 Z. z. je dostupný na portáli Slov-lex. Zákon nadobudne účinnosť 25.5.2018.), aby jeho Osobné údaje boli Spoločnosťou zhromažďované, archivované a používané (a to i za pomoci elektronických informačných systémov) pre účely uľahčenia Objednávky Kupujúceho a účely informovania o nových službách a produktoch Spoločnosti a rozosielaní reklamných materiálov Spoločnosti. Osobné údaje budú sprístupnené iba Spoločnosti jej oprávneným zamestnancom, obchodným zástupcom a zmluvným partnerom, ktorí zaisťujú pre Spoločnosť splnenie záväzkov z Kúpnych zmlúv. Kupujúci berie na vedomie, že tento súhlas s vyššie uvedeným spracovaním jeho osobných údajov je plne dobrovoľný, že mu na požiadanie bude umožnený prístup k takto zhromaždeným Osobným údajom a že je oprávnený od Spoločnosti žiadať prípadne opravu alebo likvidáciu nesprávne alebo neoprávnene spracovaných osobných údajov alebo vysvetlenie ohľadom jeho spracovania. Kupujúci súhlasí taktiež s tým, že mu môže byť ponúkaná/zasielaná marketingová reklama Spoločnosti i prostredníctvom sietí alebo služieb elektronických komunikácií.

11. 3. Osobné údaje môže Kupujúci kedykoľvek aktualizovať, a to zaslaním aktuálnych Osobných údajov písomnou formou alebo e-mailom na adresu topcarsauto@gmail.com. Svoj súhlas s vyššie uvedeným spracovaním Osobných údajov je Kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať písomne alebo pomocou e- mailovej správy na adresu topcarsauto@gmail.com. Kupujúci môže kedykoľvek písomne, telefonicky alebo e-mailom požiadať Spoločnosť, aby ním poskytnutné osobné údaje vymazal zo svojej databázy, pričom Spoločnosť tak učiní okamžite, bez odkladu. Kupujúci má pravo žiadať informáciu, ako sa nakladá s jeho osobnými údajmi. Kupujúci má pravo svoje údaje meniť, alebo požiadať o ich vymazanie, cez svoj vytvorený účet na e-shope alebo mimo e-shopu, a to písomne, e-mailom na topcarsauto@gmail.com alebo telefonicky. Kupujúci má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov cez portál https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk. 

 

Kupujúci má právo u Spoločnosti namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak Kupujúci namietne takéto spracúvanie, Spoločnsť ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky Spoločnosti a osobné údaje dotknutého Kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

 

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Spoločnosť prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť Kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode 11.1 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Spoločnosť poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti Kupujúceho, poskytne Spoločnosť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti od Kupujúceho.

11. 4. Údaje, ktoré Spoločnosti Kupujúci poskytne sú nevyhnutné pre spracovanie a doručenie objednávky, vystavenie faktúry a záručného listu. Pokiaľ Spoločnosti Kupujúci tieto údaje neposkytne, Spoločnosť je nútená objednávku zrušiť. 

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

11. 5. Spoločnosť týmto oznamuje Kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), Spoločnosť ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania Kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje Kupujúceho ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov Kupujúceho bude vykonávané Spoločnosťou v predzmluvných vzťahoch s Kupujúcim a spracúvanie osobných údajov Kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z Kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje Kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

11. 6. Kupujúci je pred odoslaním objednávky oboznámený, že Spoločnosť mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámila:

a) svoje identifikačné údaje uvedené v úvode týchto Obchodných podmienok

b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je kuriérsla spoločnosť, ktorá doručí Kupujúcemu objednaný tovar, a to: 

Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S

Slovak Parcel Service s.r.o. so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217, zapísanyá v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 3215/B

c) účel spracovania osobných údajov, ktorým je uzavretie Kúpnej zmluvy medzi Spoločnosťou a Kupujúcim

d) že požadované osobné údaje je Kupujúci povinný poskytnúť, pretože sú nevyhnuté k tomu, aby Spoločnosť uskutočnila objednávku a odoslanie objednávky.

e) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie.

f) Kupujúci zaškrtnutím políčka Oboznámil/a som sa s obchodnými a platobnými podmienkami Otvoriť v novom okne spoločnosti súhlasí s Obchodnými podmienkami Spoločnosti a so spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov Spoločnosťou.

11. 7. Spoločnosť garantuje, že osobné údaje Kupujúceho sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Osobné údaje sú použité výlučne pre správne spracovanie objednávky a zaslanie objednaného tovaru na adresu Kupujúceho, ako tiež pre ďalšiu komunikciu s Kupujúcim. Spracovávateľom osobných údajov je Spoločnosť TopCarsAuto s. r. o, so sídlom Liptovská 2112/48, 034 01 Ružomberok, IČO: 48296031, registrovaná v Obchodnom registri Okr. Súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 64281/L.

11. 8. Spoločnosť spracováva osobné údaje na nasledovné účely:

 1. plnenie Kúpnej zmluvy, prípadne iného záväzku alebo poskytnutie služieb
 2. dodržanie právneho záväzku vyplývajúceho z prevádzkovania Spoločnosti, najmň účtovného, daňového a archivačného záväzku
 3. poskytnutie súčinnosti správnym orgánom

Bez poskytnutia osobných údajov Spoločnosť nemôže uzavrieť Kúpnu zmluvu alebo poskytnúť službu, ktorá z nej vyplýva. Osobne údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby alebo produtku. Spoločnosť sa zaväzuje, že osobne údaje Kupujúceho nebudú poskytované tretej strane s výnimkou prepravcu tovaru (kuriér UPS, Slovenská pošta), a to len v minimálnom rozsahu (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo). Cezhraničný prenos údajov Spoločnosť nebude vykonávať. 

11. 9. Doba uchovávania osobných údajov:

 1. pri objednávke tovaru alebo služby je doba uchovania osobných údajov 2 roky, počas trvania záručnej doby tovaru. V prípade, že je na niektorý produkt poskytnutá záručná 3 roky, tak je doba uchovania osobných údajov trojročná
 2. pri archivácii osobných údajov je doba uchovania osobných údajov 10 rokov
 3. pri zákazníckej podpore je doba uchovania osobných údajov nevyhnutná na dobu jej poskytovania

11. 10. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledovnými právnymi predpismi: 

 1. Zákon č. 18/2018 Z. z. o Ochrane osobných údajov
 2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 - ďalej len GDPR - z ktorého vyplýva, že Spoločnosť týmto oznamuje Kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. 
 3. Zásady

  Na tento zásielkový predaj realizovaný medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa vzťahujú všeobecne záväzné predpisy Slovenskej republiky, a ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákon č.223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, všeobecné nariadenie EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

11. 11. Na našom webe a e-shope využívame súbory cookie a to najmä na zaistenie funkčnosti webu, meranie a analýzu návštevnosti a prispôsobovanie nášho webu a e-shopu zákazníkom. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy vo Vašom internetovom prehliadači malé dátové súbory, tzv. cookie. Používaním tejto webovej lokality vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý dátový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v internetovom prehliadači pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách, takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?
Tieto webstránky používajú súbory cookies pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie?
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky uložené súbory cookie a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie?
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.11. 12. Práva Kupujúceho pri spracovaní osobných údajov:

 

 • právo na prístup k vašim osobných údajom a obstaranie kópie osobných údajov, ktoré spracovávame,
 • právo na opravu a doplnenie vašich osobných údajov v prípade, že zistíte, že spracovávame nesprávne alebo nepresné osobné údaje,
 • právo na výmaz vašich osobných údajov. My tak vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi a našimi oprávnenými záujmami,
 • právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Na vašu žiadosť môžeme za určitých, právnymi predpismi stanovených, podmienok obmedziť nakladanie s vašimi osobnými údajmi,
 • práve na prenositeľnosť. V prípade, že spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu alebo na účely plnenia zmluvy, máte právo na prenos takýchto osobných údajov inému správcovi,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré spracovávame z dôvodu nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ sa jedná o spracovanie z dôvodu marketingových účelov, prestaneme tieto údaje spracovávať, v ostatných prípadoch tak vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi,
 • vprípade pochybností o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov, alebo na iný príslušný dozorný úrad.

 

12. Záverečné ustanovenia

12. 1 Tieto Obchodné podmienky nadobudli platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovom portáli www.topcarsauto.com.

 

12. 2. Spoločnosť je oprávnená na základe vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť znenie Obchodných podmienok. Nové znenie Obchodných podmienok nadobúda účinnosť dňom, kedy sú zverejnené na internetovom portáli. Dovtedy platné Obchodné podmienky strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových Obchodných podmienok.

 

12. 3. Zmluvy a s tým súvisiace právne vzťahy sa spravujú Obchodnými podmienkami platnými a účinnými v čase uzavretia Kúpnej zmluvy.

 

TopCarsAuto s. r. o.

Ružomberok 15/01/2022

Copyright 2016 - 2024 © Autodiely TopCars, nové náhradné diely, kardany, vzduchové vankúše, chladiče, spojky, polosi, náboje